Blogg

Sida 2

Vägmarkeringar spelar en stor roll

27 sep 2018

Varje trafikolycka i Sverige borde ha förhindrats. Det är den inställningen man måste arbeta efter - ingen ska behöva bli allvarlig skadad eller dö i samband med att man färdas längs våra svenska vägar. Det kan låta orealistiskt, men vilka är egentligen alternativen? Man måste sätta höga mål och om man jämför Sverige med andra länder och deras statistik över olyckor och dödsfall så ligger vi i tydlig framkant.

Något som vi, av allt att döma, kan tacka den så kallade Nollvisionen för. Nollvisionen innebär ett enkelt mål: ingen (noll personer) ska behöva skadas allvarligt eller dö i trafiken. Visionen såg dagens ljus 1997 och det är också sedan dess som förbättringen skett och där vår framskrida placeringen gällande statistiken på riktigt börjat gälla.

Naturligtvis så handlar Nollvisionen inte om att trycka på en knapp där man från Trafikverkets sida plötsligt sa att numera får ingen skadas eller dö längre. Det hela är mer komplext än så och det ligger ett väldigt hårt jobb bakom. Ett jobb som mött en del tandgnisslan; men som burit frukt. Ännu kan man inte på något sätt slå sig för bröstet. Nollvisionen är långt ifrån uppnådd. Varje år dör ungefär 300 personer som en följd av trafikrelaterade olyckor. Troligt är dock att denna, alltjämt höga siffra, varit ännu högre utan Nollvisionen.

Så arbetar Trafikverket rent konkret

Som vi sa, det ligger ett hårt arbete bakom. För att förhindra olyckor så krävs det förebyggande arbete. Tyvärr hjälper det inte med information och pekpinnar; människor är av naturen risktagande och vårt svenska klimat spelar också en stor roll. Om vi visar vilka åtgärder som man vidtagit från Trafikverkets sida i syfte att minska antalet olyckor så är följande goda exempel på sådana.

 • Vägmarkeringar: Tydliga vägmarkeringar skapar säkerhet - speciellt i städer och hårt trafikerade miljöer. Missar man en skylt så kan tydliga vägmarkeringar påvisa var ett övergångsställe finns. Dessutom så har man numera börjat använda vägmarkeringar i syfte att visa högsta tillåtna hastighet i speciella områden och man har börjat skriva texter i särskilda situationer - exempelvis vid- och utanför en skola. Vägmarkeringar ger tydliga ramar som bilister kan förhålla sig till. Ett måste. Läs mer här: http://www.vägmarkeringar.nu.
 • Mitträcken. Mitträcken förhindrar de svåra kollisionerna där ilar möts front mot front. Ett mitträcke förhindrar även de vågade - idiotiska - omkörningar man normalt såg innan systemet sattes i bruk. Tyvärr så har mitträcken också avigsidor. Dels så kör många in i dessa och dels - då det sker - så blir det totalstopp i trafiken. I synnerhet så gäller detta vid större helger och högtider i Sverige.
 • 2+1-vägar. Dessa vägar innebär konkret att man hela tiden kommer att ges en möjlighet att köra om och man kan få ett bättre, samt mer säkert, trafikflöde längs motorvägarna. I kombination med nämnda mitträcken så ger 2+1-vägar mer säkerhet. Men, det är även vid dessa omkörningar som de flesta kollisioner med mitträcken sker. Då det smalnar av så hinner bilisten inte sakta ner och trängs mellan mitträcke och framförvarande bil.
 • Viltstängsel: Fler viltstängsel har satts upp och bättre underhåll av dessa har börjat hållas. Det krävs; just viltolyckor är en stor orsak till olyckor i Sverige - en olyckstyp som är väldigt svår att förutse och förhindra. Stängsel ger skydd, men det handlar ändå om en stor risk. En älg kan ta sig igenom - över - oavsett i många fall. Nästa punkt kan ge tydliga indikationer på när detta normalt kan ske.
 • Utbildning: En större del av utbildningen för att få körkort handlar om att öka riskmedvetande och att bättra på impulskontrollen hos eleverna. Det är bra, men även här finns det naturligtvis de som slinker igenom. Det är en sak att veta om alla risker, det är en helt annat att omsätta den vetskapen i praktiken och bakom ratten.

Borra för bergvärme i Stockholm

22 sep 2018

husOm du är bosatt i Stockholm och vill ha bergvärme i din bostad bör du först och främst besöka Stockholms hemsida för att få grundläggande information kring vad som gäller för dessa borrningar. All information hittas på Stockholm.se under ByggaBo samt Dinbostad, samt på bergvarmestockholm.nu/

Att installera bergvärme innebär att en borrning behöver ske på gården. För att få detta tillstånd behöver man ansöka via den kommun man är bosatt inom. Bor du i Stockholms kommun finns information kring vad som gäller och hur ansökan kan ske på Stockholm.se

 • Hur borrning får ske i tätbebyggda områden
 • Hur ansökan sker för att installera jordgrundvatten alternativt sjövärmepump
 • Hur ett redan givet tillstånd kan ändras

Ansökan

Eftersom det är mot lagen att borra och/eller installera bergvärme utan tillstånd är alltså första steget alltid att ansöka om detta tillstånd. Detta tillstånd kan fås från miljöförvaltningen. Ansökan kan laddas hem från Stockholm stads hemsida.

Borra på mark ägd av Stockholm Stad

I vissa fall kan installation och borrning för bergvärme innebära att borrningen måste ske på Stockholm stads mark. Alternativt att borrningen sker på tomten men sedan vinklas ut mot stadens mark. I detta fall måste en ytterligare redovisning skickas in som tydligt förklarar av vilken anledning som anläggningen som ger bergvärme inte enbart kan installeras på befintlig tomt. Denna bifogas då den ordinarie ansökan som skickas in till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen kommer i detta fall skicka vidare ansökan och förklaringen till exploateringskontoret för åsikt i frågan.

I det fall borrhålet behöver placeras på stadens mark skickas allt på remiss till Stockholms trafikkontor för remiss. Anser trafikkontoret att borrning kan ske måste även ett schakttillstånd införskaffas.

Kötid

Hur lång kötid det är beror delvis på hur stor anläggning som krävs för bergvärmen samt hur många som samtidigt skickar in ansökningar. På Stockholm.se anges det att väntetiden för ”liten anläggning” är ungefär 10 veckor. Med liten anläggning menas då en anläggning som inte uppgår till mer än 20kW.Är det istället en stor anläggning är förväntad kötid ungefär 12 veckor.

Väntetiden är alltså inte tiden från att ansökan skickats in till man fått svar utan enbart fram till att en handläggare tar tag i ärendet. Man får alltså räkna med en handläggningstid på detta.

Vad kostar det?

År 2018 var ansökningsavgiften 5650 kr för de mindre modellerna samt 10 170 kr för de större. Däremot kan det uppkomma ytterligare kostnader. Skickas en ofullständig ansökan in kan handläggningen tar mer tid än normalt vilket därmed då kommer att debiteras den som skickade in ansökan.

 

Så förbereder man för bygget av en ny väg

16 sep 2018

Det byggs på infrastrukturen mer än någonsin. Dels beror det på att ekonomin går väldigt bra just nu. Företagen exporterar och handelsbalansen är god, och har så varit i många år. Det är många kommuner som får in intäkter då kommunmedborgarna har arbete och därmed möjlighet att betala skatt. Även på riksnivå ligger arbetslösheten på rekordlåga nivåer. Det ger staten goda intäkter och att bygga är nödvändigt då Sveriges befolkning har växt närmast explosionsartat de senaste 15-20 åren. På kort tid har befolkningen vuxit från knappa 7 miljoner till dagens 9 miljoner svenskar. Invandringen och ett större födelseantal har bidragit till den snabba befolkningsökningen.

Vägbyggen kräver stora förberedelser

Det brukar i regel kosta flera miljarder att bygga vägar. Det kräver stora maskiner och kunnigt folk som kan hantera de stora maskinerna. 

1. hugga en väggata genom skogen, helst 20 meter bred

2. bergsprängning och stubbar grävs upp, här kommer bergsprängarn in och spränger bort allt som är i vägen för dne blivande vägen

3. lägga trumma i samband med terasseringen av vägen, trummor används för att leda vatten från vägdiken, udner vägen och bort i ett utloppsdike

4. bygga diken och dikesslänter, detta görs för att vattnet ska rinna undan från vägen då vatten förstör vägar

5. bygga vändplaner och mötesplatser, det ska alltid finnas vändplaner och möjliga mötesplatser när man bygger en väg

6. justera terass terassen byggs genom att marken schaktas och fylls igen så att udnerlaget blir jämnt

7. förstärka vägbanken med nät eller någon slags matta, olika jordmaterial behöver förstärkas med materialavkiljare och armerade mattor, ett geonät eller med ett geotextil

8. till sist ska vägen packas, vägen måste packas ordentligt för att hålla tillräckligt länge och väl. Då kan man använda en vält.

Till bygget krävs kompetent och kunniga människor

Till allt detta arbete krävs det kunnig och kompetent personal som har erfarenhet av att arbeta med dessa maskiner, och som kan ingenjörskonsten att bygga, hur de olika materialen fungerar och hur man motverkar förstörelse. Har man en enklare väg som man vill bygga till det egna huset är det relativt lätt att spränga eller spräcka om man har ettt berg att spränga, vill säga. Sedan är det relativt enkelt att fylla på för att få ett plant underlag. Är det tvärtom mjukt och sank mark kräver det mer arbete och material för att fylla på underlaget till vägen. Här kan du läsa mer om kompetenta och kunniga arbetare som kan utföra alla slags bergssprängning i Stockholm.

Köpa varmvattenberedare – Tips när du ska välja

8 sep 2018

Bor du i villa har du själv ansvavarmvattenberedareret att ordna med tillförsel av varmvatten. Finns möjlighet till kommunalt vatten och avlopp kan problemet vara löst. Men i annat fall behöver uppvärmning ske på egen hand. Då det kan bli relativt dyrt finns en fördel att köpa in en varmvattenberedare. Med rätt modell hålls kostnaderna nere samtidigt som det alltid finns varmvatten hemma. Vill du veta mer om varmvattenbedare så rekommenderar vi ett besök på varmvattenberedare.biz.

Är det värt det?

Att byta värmesystem innebär alltid en viss kostnad. Väger denna installationskostnad, och kommande driftskostnad upp mot dagens kostnader? Ett första steg är att räkna på det. Vad betalar ni idag för uppvärmning och vad skulle det kosta med en varmvattenberedare? Hur mycket kostar modellen och installationen och hur länge förväntar ni er att detta sedan ska fungera?

I en del hushåll är det inte värt att byta, hos andra kan det finnas en fördel att ha flera tankar. Allt beror på befintligt system, hur stor tank som behövs och nuvarande kostnad.

Vilket vatten har ni?

Storlek och funktioner i all ära – men PH-värdet på vattnet är även starkt avgörande för vilken varmvattenberedare som behöver köpas in. Invändigt kan det vara rostfritt, emalj och koppar. Vilken som passar bäst beror därmed på vattnets PH-värde. Du kan mäta värdet och sedan ha med detta värde till en återförsäljare för att därmed få tips på rätt modell.

Var får den plats?

Att ha en stor varmvattenberedare har sina fördelar – men får den plats i hemmet? Det är ju stor skillnad om den ska stå i tvättstugan eller i källaren. Hur stort utrymme får den ta? Det avgör även nästa punkt.

Ett sätt att få undan den lite är att välja en modell som kan hängas på en vägg. Det är mindre modeller som har denna möjlighet. Är det en stor varmvattenberedare som önskas är det främst i källarutrymmet som möjligheten finns.

Storlek och behov

Detta är en av de mest fundamentala punkterna. Att välja en för liten tank innebär att man får planera när man ska duscha, tvätta osv. Samtidigt är en för stor tank onödigt dyrt. Man brukar säga att en varmvattenberedare på ca 200 liter räcker för en fyrpersonsfamilj. Det kan vara orsaken till att så många tillverkare har en rad modeller kring denna volym.

Men självklart kan det finnas undantag. Använder ni varmvatten mer än ”normalt”. Det kan exempelvis innebära att fylla upp en pool eller använda vattnet under arbetsdagen. Då kan det självklart behövas en större tank.

 

Vad är skillnaden på sprängning och spräckning?

8 sep 2018

Har du en tomt som du är osäker på hur du ska hantera? Det är viktigt att kontrollera tomten, finns det stenar på tomten som kan utgöra problem i framtiden? Finns det berg i grunden? Det kan vara bra att ta reda på hur tomten ser ut och göra en geologisk markundersökning så att man som tomtägare vet vad som finns på den egna tomten. Har man då kommit fram till att det finns stora stenar och berg som man inte vill ha där, kan man behöva spränga eller spräcka bort sådant. Vilket som, är nödvädndigt är svårt för att inte säga omöjligt för en lekman att säga, bör en professionellt sprängare uttala sig om.

Det är skillnaden mellan sprängning och spräckning

Enkelt sagt, kan man förklara skillnaden mellan en sprängning och spräckning, att sprängningen är omfattande och stor, medan spräckning är liten och begränsad. Båda syftar till samma sak; få loss stenar och göra dem till grus. Både en sprängning och en spräckning kan alltid genomföras kontrollerat, man kan lägga sprängningsnät omkring det område som man ska spränga, så att inte stora stenar förstör omkringliggande tomt. Behöver man till exempel spränga i ett tätbebyggt område, som inne i Stockholms city och nära känsliga byggnader, genomför man endast spräckningar som inte förstör och påverkar omgivande byggnader.

Skillnad på att professionellt och oprofessionell sprängning och spräckning

Skillnaden mellan en proffsig och en oproffsig sprängning och spräckning, är att den oprffsiga inte tar hänsyn till omkringliggande tomter och byggnader. Innan man gör en sprägning eller en spräckning måste man alltid göra en riskbedömning och ta hänsyn till allt som är närliggande områden och byggnader. När en riskbedömning är gjord, bestämmer man sedan sprängämne, storlek och verkan, tid och skydd för omkringliggande fastigheter och hur man kan skydda själva personalen på bästa sätt.

Anlita Stockholms bästa markarbetarfirma

När det kommer till markarbeten är det viktigt att anlita Stockholms mest erfarna markarbetare. Denna markarbetsfirma är ledande inom alla slags markarbeten i Stockholm. De har arbetat i många år med schaktarbeten, sprängningar, dräneringar och grävningar för kablar, bredband och rör. De har utbildning och certifieringar som säkerställer deras kompetens. Att anlita dem innebär att man som kund alltid får veta vad kostnaden kommer att landa på. Att de kan ge så exakta offerter man bara kan, beror på deras mångåriga erfarenheter och vet hur lång tid de kan ta och vad som krävs för arbetet. Läs om dem på: http://www.markarbetenstockholm.nu.

Praktiska saker man behöver i ett bygge

29 aug 2018

Bland det absolut mest praktiska som man behöver på en byggarbetsplats är förutom själva byggnadsställningarna även plats för kontor, alternativt matplats, alternativt vilorum och toalett. Man kanske behöver plats för att förvara redskap i, byggmaterial eller något annat. Det finns allt från vanliga kontorscontainer, då är de inredda som ett kontor, komplett med väggar, golv och tak, färdiga att inreda med skrivbord, stolar och pentry. Kanske man behöver en container som en redskapsbod, behöver kyla ner material, eller förvara explosivt material i en explosionssäker container? Allt det är möjligt att hyra om man väljer att hyra en container som man kanske behöver til sin arbetsplats, och som man inte behöver senare. Är det så att du behöver en container, som du senare inte har något behov av, varför inte hyra en container?

Så mycket kostar det att hyra eller köpa en container

Om du behöver en container som en verktygsbod, kostar det allt från 25 kronor per dag, beroende på hur stor container du behöver. En container som du behöver ha som lager, med komplett lampa för att se i mörker kostar från 31 kronor per dygn och uppåt. En container för den som behvöer allt från arbetsbord med skruvstäd. verktyg, isolering, belysning och värme kostar från 33 kronor per dag och uppåt. Då tillkommer kostnaden för att frakta den, om det är så att du inte själv kan frakta och hämta och lämna den själv.

Det går även utmärkt att köpa en container, beroende på  i vilket utförande du vill ha den, och med tanke på storleken, varierar priset på den. Läs mer om priser för uthyrning eller för ett köp på: http://www.hyracontainerstockholm.nu. Där kan man bli riktigt inspirerad och se vad man kan anävnda en container till.

Frakta i en container

Behöver du frakta varor i en container, är ju detta vad man ursprungligen har byggt containern till. Containerns fyrkantiga form passar utmärkt att lasta i ett stort lastfartyg eller lastbil. Ska man lasta den bör man se till att de tyngsta varorna kommer längst ner och lättare varor ovanpå så att balansen upprätthålls. En container är byggt av rostfri stål och är därför en väldigt hållbar konstruktion som passar till det mesta. Inte bara till att frakta eller vistas i, den passar även till att bo i, då man lätt kan anpassa containern till en bostad, lika väl som att bara använda den till att slänga saker i, de flesta har sett en sådan skräpcontainer någonstans.

Vilket tak passar ditt hus?

28 aug 2018

Ett hus definieras på många sätt av det första intrycket. Kommer en ny bekantskap hem till din villa i Stockholm så kommer personen i fråga att basera en stor del av intrycket på hur fasaden ser ut. Även om du har exakt hur fint som helst på insidan, nyligen har renoverat och valt exklusiv inredning. Fasaden är viktig och likaså är en - tyvärr - bortglömd del av huset: taket.

Taket spelar en stor roll i det exteriöra utseendet och det är något som ofta glöms bort. Man tänker på att måla om och fixa till kroppen på huset, men man glömmer bor själva huvudet och frisyren - något som ger ett slarvig intryck. Ett tak tar mycket stryk och nöts varje dag: solen bleker, vind, regn och snö utsätter ett tak för slitage och allt detta gör att det blir fulare och fulare för varje år som passerar.

Det går att fräscha upp ett tak - något som man bör göra - men ibland så ställs man inför det faktum att taket ska bytas ut. Vi tänkte tipsa om några material som man kan välja vid ett sådant byte. material som samtliga har för- och nackdelar och som på olika sätt kan ge ditt hus en ny, spännande karaktär.

Anlita en takläggare oavsett takmaterial

Samtliga material som vi kommer att gå igenom har dock en gemensam nämnare som ligger i att man bör ta professionell hjälp för att sätta dem på plats. En takläggare är nödvändig att anlita och det finns några skäl till varför vi säger det.

 • Bättre resultat: Du vill ha ett tak som håller länge och det kommer du, av allt att döma, inte att få om du gör jobbet själv. Rätt takläggare ger dig ett tak som står emot tidens tand och som dessutom är tätare än det du skulle lägga. Det senare kommer att spara mycket pengar sett till uppvärmning och energi.
 • Minskad risk för skada: Att lägga ett tak är dels jobbigt rent fysiskt och dels så kräver det stor koncentration. Jobbet sker på hög höjd och alla dessa faktorer i en kombination gör att det handlar om ett farligt jobb. Ett felsteg kan medföra stora skador. Till skillnad mot andra typer av renoveringar så utsätter du dig själv för stora risker om du ska leka takläggare. Vill du prompt lägga tak på egen hand så bör du se till att sätta säkerheten i första rummet. Det är möjligt att hyra ställningar, säkerhetsutrustning - linor exempelvis - och andra detaljer som kan ge dig ett säkrare arbete.

Med det sagt; här följer tre stycken material som är vanliga i Sverige samt deras för- och nackdelar:

Tegel: Väljer du tegel så väljer du ett av de mest klassiska materialen som finns. tegel har använts sedan 1100-talet i Sverige. Du får således en del av historien om du väljer tegeltak - men även en del av framtiden: ingenting tyder på att detta material kommer att förlora sin popularitet.

Fördelar med tegel: Den stora fördelen ligger i det estetiska. Tegel är snyggt och det är tidlöst. Dessutom så går det att få i olika färger och nyanser för ytterligare alternativ i syfte att förändra husets karaktär. Tegel är dessutom ett tak med lång livslängd: korrekt lagt så håller det i minst 40 år.

Nackdelar: Tegel är hållbart - men känsligt. Det innebär att det lätt kan spricka. Blåser en gren eller någonting annat er på ett tegeltak så kommer det att ta skada. Regelbunden skötsel är därför ett måste. Du får vara beredd på att byta ut tegelpannor allteftersom. Underarbetet är också viktigt och lite viktigare än vid andra material. Och: den stora nackdelen är att tegel är dyrt.

Betongplattor: Betongplattor blir allt vanligare och detta som en följd av att de utvecklats väldigt mycket rent estetiskt. Det går att få betongplattor i vilken färg som helst och de går också att beställa i exempelvis tegelimitation.

Fördelar med betong: Betong är betydligt billigare än tegel. Dessutom är det lättare att lägga plattor av betong än vad fallet är för tegel (som kräver en hel del pillergöra).

Nackdelar: Betong är tungt och kan slita på husets konstruktion. Ska du byta tegel mot betong så krävs det först en undersökning i syfte att se om huset klarar belastningen. betongpannor saknar även den levande själ som tegel har. Det blir mer strömlinjeformat med betong.

Plåttak: Plåt är ett material som använts i Sverige under en lång, lång tid. Det är populärt fortfarande och ett bra val som dock kräver en del vid läggningen. Det finns nya metoder som förenklar och en annan fördel är att vikten kommit att minska i och med att man idag tillverkar plåten betydligt tunnare än vad man gjorde förr.

Fördelar med plåt: Plåt passar för de flesta takkonstruktioner. Dessutom så ger de ett lyxigt intryck och tillför mycket känsla till ett hus. En fördel är att plåt är glatt; något som gör att man slipper skotta så mycket under vintern då snön glider av.

Nackdelar: Plåt är relativt dyrt. Ljudet är en annan nackdel. Även om det blivit betydligt bättre så låter det ganska rejält om det regnar och dropparna hamnar på ett plåttak. Solen påverkar också och kan nöta - bleka - ett plåttak väldigt fort. Där kan man dock måla om till en relativt billig kostnad:

Så kan du förebygga brandskador

10 aug 2018

Det har varit mycket på tapeten nu vilket har eliminerat bristen på samtalsämnen. Den har handlat om den varma sommaren,  förändringar av jordens medeltemperatur, skogar som har brunnit, hettan som har tagit alla på sängen och bristen på bra fläktar. Det finns en del positiva aspekter som man kan uppmärksamma med den senaste, något apokalyptiska tid vi har upplevt under den senaste sommaren; behovet av att skydda sig mot eventuella bränder. Här tänker vi på hur man som husägare, eller husbyggare kan se till att skydda sig så gott det går mot bränderna.

Så skyddar du huset som du bygger

Så hur skyddar vi oss? Finns det något som vi kan göra för att göra det så svårt vi bara kan för att skydda oss mot en eventuell brand? Vi har rådfrågat ett företag som sysslar med att förebygga brandrisk i hus. Det visar sig att det faktiskt finns en hel del som man som byggare och som husägare själv kan göra för att eliminera bränder i sitt eget hus. Här går vi igenom det ivktigaste:

Brandskyddsinklädnad, brandisolering av stål och betong

Man skyddar material som kan fatta eld. Kort sammanfattat klär man in vägg och takmaterial som kan vara särskilt brandfarliga. En brandman kommer ut och tittar på fastigeheten och ger förslag på hur man kan bygga in ett brandskydd på plats. Brandskyddsinnklädnad innebär att man isolerar materialet med brandsäkert sådant som skyddar det mot plötslig hetta. Man kan isolera stålet eller betongen som är särskilt utsatt om det skulle brinna under en lång tid. Stål och betong är oftast dt material som är bärande element i en fastighet och bör just därför kunna stå emot bränder på ettt särskilt sätt.

Brandskyddsmålning och brandtätning

Här kan man skydda väggar och innertak med särskild målarfärg som står emot en brand. Har man målat med en målarfärg som har metaller inblandat i färgen tar det mycekt längre tid innan själva väggen, eller den yta som målarfärgen finns på, fattar eld.

Fogning och isolering

Som brandman kan man lägga in fogning och isolera med material som står emot bränder bättre. Något som förut var mycket brandfarligt var ju isoleringsull. Sådant är ju som att mata bränder som skulle kunna uppstå, vilket ju är ganska galet. Då gäller det att se till att ersätta det fogningsmaterialet med annat, mer brandsäkert material och som står emot branden bättre.

Att välja rätt golvmaterial till huset

7 aug 2018

Att välja rätt golv är viktigt. I mångt och mycket är det golven som sätter störst prägel på våra rum, mer än vilka tapeter, gardiner och möbler vi väljer. Därför är det lite märkligt att vi så ofta tar golven för givna. Många verkar tänka att det är dyrt och krångligt att lägga nya golv, och att det inte är värt pengarna. Och visst kostar det lite mer att anlita en professionell golvläggare och lägga in nya golv, särskilt i Stockholm och särskilt om man vill ha massiva trägolv som håller länge, eller klinkers i kök och hall. Men att det inte skulle vara värt pengarna stämmer inte alls. Nya golv i alla rum gör att ett hus kan kännas som som nytt trots att det kanske har ett sekel på nacken, och det är en fin och väldigt speciell känsla att beträda nylagda golv som valts och lagts in med omsorg om detaljer och husets originalprägel. Vi tittar här lite på hur man kan tänka när man ska välja golv till husets olika rum.

Sovrummen

I sovrummet vill man ha ett mjukt golv som är skönt att sätta ner fötterna på under tidiga morgnar. Mjuka träslag som gran och furu passar utmärkt i sovrum. Vill man ha något mörkare kan ek vara ett alternativ. Ett sovrumsgolv utsätts inte för så mycket slitage så därför är det onödigt att använda hårda ytbeläggningar som lack. Olja passar bättre. Ett oljat ekgolv är vackert, mjukt och känns som att gå på sammet.

En annan alltmer populär golvlösning i sovrum är heltäckningsmattan som är på väg tillbaka efter att under några decennier sett som omodern och ohygienisk. Moderna heltäckningsmattor är dock både trendiga och lättstädade och naturligtvis är det otroligt skönt med en heltäckningsmatta i sovrummet.

Vardagsrummet

I vardagsrummet kan ett lackat eller kanske hårdvaxoljat trägolv passa bättre. I vardagsrum är det mycket vanligt med parkett, vill man ha ett parkettgolv är det snyggast och bäst för huset att lägga in massiv stavparkett. För det krävs dock en golvläggare som kan sin sak. Lyckligtvis har golvläggare i Stockholm ofta god vana av att lägga äkta parkett, eftersom det är och alltid har varit såpass vanligt här. Ek är då det oftast använda träslaget, ekparkett är en riktig klassiker bland stockholmsgolv.

Att lägga breda plankor i vardagsrummet är ock lite av en trend. Det ger en rustik känsla som kan passa bra in i ett äldre hus eller lägenhet. Plankorna spika eller limmas då fast i en underliggande råspont. Massiva trägolv kan slipas om många gånger utan att förlora i slitstyrka eller utseende.

Köket

I köket är vinylplattor och linoleum två moderna material som tillåter lite variation i färg och form. Klassiskt schackrutiga vinylplattor eller rödflammig linoleummattor ger den rätta karaktären i ett femtiotalskök, men passar kanske inte lika bra i en äldre lägenhet eller hus. Klinker är tidlöst och snyggt och håller för det mesta. Dock är det lite opraktiskt om man är rädd om sitt porslin och har en benägenhet att tappa det då och då. Allt skört som hamnar på ett stengolv går sönder.

Även trägolv funkar i ett kök, om man hårdvaxoljar det. Hårdvaxolja ger ett bra ytskydd mot fukt och smuts och hindrar det även från att tränga ner i träet. Det tål stötar bra och är riktigt snyggt. I äldre hus och lägenheter är ett trägolv i köket ett riktigt bra val.

Anlita en bra golvläggare i Stockholm

Att lägga golv själv är inte att rekommendera om man vill ha en kvalitativ lösning som håller länge. Visst kan man själv lägga ett klickgolv i ett sovrum eller förråd, men vill man ha massiva trägolv, matta eller klinker krävs professionella kunskaper. I Stockholm finns många bra golvläggare som kan hjälpa dig att hitta rätt material och ytbehandling till dina olika rum. Ge din bostad den omtanke och kärlek den förtjänar, lägg in nya golv som matchar dess stil och personlighet!

Klicka här för fler tips och inspiration.

Viktigt med god presentationsteknik i byggbranschen

31 jul 2018

Hur blir man framgångsrik i byggbranschen? Ja, på samma sätt som man blir framgångsrik inom de flesta områden: genom att ro iland uppdragen och utföra dem väl. Så lika viktigt som det är att vara skicklig på sitt yrke handlar det om att vara skicklig på att övertyga kunderna om att man är rätt firma för uppdraget. Och för att kunna göra det krävas att man kan en del om retorik och presentationsteknik och hur man skapar förtroende genom mänsklig kontakt.

Frisk vågat, hälften vunnet

Ett företag som bara sitter på kontoret och väntar på uppdragen får inte många jobb. Att slentrianskicka en offert utan att ens titta närmare på uppdraget visar inte heller på något vidare engagemang. Företag som däremot bokar in ett kostnadsfritt möte med kunden och tar sig tid att sätta sig in i projektets förutsättningar, de får jobben. Visst tar det lite extra tid och kraft och vissa jobb kanske faller mellan stolarna, men i det långa loppet är ett kundtillvänt förhållningssätt det rätta.

Att övertyga med ord

När du träffar kunder är det viktigt att tänka på hur du talar och presenterar ditt företag. Powerpoint och pekpinnar i all ära, men det räcker egentligen att vara en god talare för att få fram sitt budskap. Det viktigaste när man vill övertyga någon annan är att man först har övertygat sig själv. Man måste tro på det man säger och drivas av en vilja att få åhöraren att förstå. Utöver det ska en god talare:

 • Tala lugnt och artikulera tydligt – viktigt för att åhöraren ska förstå.
 • Tala något högre än normalt – men inte gå upp i röstregistret utan hålla sig där man är bekväm.
 • Välja ut de viktiga orden och betona dem extra – Skapar sammanhang för åhöraren.
 • Inte vara rädd för pauser – pauser skapar förväntning och ger lyssnaren tid att komma ikapp.

Var inte rädd att låta tillgjord

Det här är saker som kan kännas svåra och lite tillgjorda i början, men börjar man tänka på dem så kommer man snart att automatiskt införliva dem i sin retorik. Man behöver inte vara rädd för att framstå som onaturlig; god retorik ska vara lite som teater eller en föreställning. Människor är mottagliga för god retorik och kan inte värja sig mot den även om de ser att talaren verkligen ”gör det efter regelboken”. Se på hur politiker talar till exempel, där varenda ord och gest är vägd på guldvåg.

Att måla med orden

Tänk igenom vad som är det bästa med ditt företag och varför det gör er lämpade att ta uppdraget. Försök när du talar att skapa bilder för åhörarna som de kan känna igen sig, kanske bilder av hur det färdiga projektet kan komma att se ut och man gör på det ena eller andra sättet, ett bra sätt att visa att du och ditt företag har kunskapen såväl som visionerna. Ta dig tid att lyssna på kundernas frågor och besvara dem på bästa sätt. Är det något du inte vet, säg det då och försök inte prat abort det utan lova att återkomma med svar så snart som möjligt.

Slipa på presentationstekniken

Genom att göra dig och företaget tillgängliga och slipa på er retorik och presentationsteknik kommer ni att få många fler jobb. Det kommer dessutom att leda till att ni mejslar ut en egen profil. Ord har en förmåga att förverkligas och genom att tala stort kan man skapa stora saker. I stället för att tyna bort på kontoret, ge er ut i världen och bli en viktig del i den!

Här kan du läsa mer om presentationsteknik: http://www.presentationsteknik.net.

Få ordning och reda på byggarbetet

23 jun 2018

Bygger du på ett nytt hus just nu? Det är otroligt att se i vilken rask takt nya hus uppförs. Det ställer numera stora krav på en byggarbetare, både vad gäller kvalitet och tidspress. Det ska helst ske på ett noggrant, perfekt sätt med hög kvalitet, samtidigt som arbetet ska vara färdigt i går. En ekvation som ju förstås är omöjlig. Just därför är det desto större under när det sker; att ett byggarbete både har gått snabbt och med hög kvalitet. När väl bygget är klart har de (byggarbetarna) ofta lämnat efter sig en väldig oreda och röra. När det sedan är dags för nästa moment, till exempel inredningsbygget, då måste man städa för att det alls ska gå att genomföra nästa moment.

Anlita en byggstädning i Stockholm

Att i det läget ställa sig och utföra en sådan byggstädning som är nödvändig kan vara både kostnadsineffektivt och onödigt. Här rekommenderar vi att man anlitar en byggstädningsfirma som kommer och gör arbetet så effektivt det bara gå och som tar vara på allt material, forslar bort det, återvinner och gör sig av med det bråte som är kvar på ett miljövänligt sätt.

Det är inte så många firmor som arbetar specifikt med byggstädningar, trots att behovet är mycket stort, framför allt i storstäderna där bygget går just i rasande takt. Är man ett byggföretag och som behöver anlita byggstädning är det några kriterier som är viktiga att ta hänsyn till som vi tycker är viktiga att bli medveten om och bedöma.

1. Ansvarsförsäkring

Här tycker vi att ett seriöst företag ser till att ansvarsförsäkra sin personal och som är medveten om att olyckor kan ske och som har förberett sig på det genom att alltid ha egen ansvarsförsäkring. Har en olycka skett ska det inte ske på kundens bekostnad, eller på personalens bekostnad.

2. Miljömedvetenhet i återvinning och sortering

Här anser vi att alla bör agera och tänka så miljömedvetet det bara går. Hänsyn till miljön bör genomsyra hela arbetet på företag. Här gäller det speciellt med hänsyn till återvinning och att kunna göra sig av med miljöfarligt material så smart som det är möjligt i förhållande till miljön och vad som kan vara skadligt för vår miljö.

3. Bortforsling

Ett seriöst företag lämna aldrig kvar något som kan skada andra. Här gäller att de kan forsla bort allt i container och lastbilar som tar bort containrar och inte bara lämnar kvar allt. Ska det vara städat på ett ställa ska inte skräpet, eller container finnas kvar då de är klara med arbetet.

4. Personalens säkerhet på arbetsplatsen

Här anser vi att alla seriösa företag alltid tänker på personalens bästa och ser till att de arbetar på ett så skyddat sätt som det bara är möjligt. Särskilt på en byggarbetsplats är det viktigt att ha rätt skydd.

5. Flexibilitet i städningen

Det är bra om det man väljer ett företag som kan anpassa sin städning efter behoven. Är det en byggstädning som ska ske inför innan inredningsarbetet ska till, eller efter inredningsarbetet, krävs det olika slags byggstädningar. Läs mer om en firma som utför byggstädning i Stockholm på: http://www.byggstädningstockholm.biz.

I dessa fall krävs det bygglovsansökningar

6 jun 2018

Är du säker på när man kan behöva söka bygglov? Många känner inte till det otroliga regelverk som omgärdar bygglov. När det kommer till bygglov är det kommunen vars stadsplaneringsnämnd fattar beslut om beviljandet av bygglov. Det är den nämnden och förvaltningens tjänstemän som ansvarar för alla slags bygglov.

Det kan ta sin tid innan man har blivit beviljad bygglov, därför är det bäst att vara ute i god tid, så att inte det är bygglovet som senarelägger starten av ett bygge. Många kan också tycka att det är krångligt att skriva bygglovsansökningar. Man kanske är duktig på att bygga, men inte lika duktig på formuleringar och blankettifyllande. Då kan man faktiskt få hjälp med just den delen.

Frigör tid och energi och låt någon annan sköta byråkratin

Att få någon annan som gör själva den byråkratiska delen av bygglovsansökan kan frigöra tid och energi som hellre kan läggas på annat än den byråkratiska processen. Många känner inte till hur en bygglovsansökan ska se ut eller hur man bör formulera sig, vilka fakta som ska vara med, eller ens för vilka sorters byggande som kräver bygglov.

Känner man sig osäker kan man till och med få hjälp med både själva bygget och bygglovsansökan. Många gånger kan det vara bra att låta erfarna byggfirmor ta hand om bygglovsansökan då de har gjort sådana i tusentals, medan vi konsumeneter endast kanske gör en enda bygglovsansökan under en livstid.

Du kan få göra ROT-avdrag för dessa tjänster

Visste du att man även kan få göra avdrag för en bygglovsansökan? Det är alltid själva arbetskostnaden du kan begära avdrag för när det kommer till både ROT och RUT. Det innebär att du som mest kan få göra ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaden och upp till 50.000 kronor per år och per person.

Detta måste du få bygglov för

Många känner inte till i vilka fall man behöver ansöka om bygglov. Därför listar vi här i vilka fall man kan komma att behöva ansöka om bygglov:

 • Nybyggnationer
 • Byggande av tillbyggnad osm är större än 15 kvadratmeter
 • Ombyggnation av ett utrymme för annan användning
 • Balkong kan kräva bygglov, liksom vissa vindskupor
 • Renovering av fasad, om man byter färg eller material på fasaden
 • Om man vill ändra någon vägg som är bärande inne i ett hus
 • Vissa sorts murar, staket och om du vill ändra din tomt till ett upplag

I vissa fall, om ditt hus råkar befinna sig inom ett detaljplanerat område i en stad, som Huddinge eller i Botkyrka kan du behöva bygglov i Botkyrka. Är du osäker är det bara att fråga på kommunen där du bor.

Närhet mellan uppdragsgivare och byggarbetare ger större säkerhet

23 maj 2018

Det här med att bygga riktiga byggställningar är något som tydligen inte alla är noga med. Det fuskas allt oftare med säkerheten, trots att det är arbetarna som är den främsta tillgången i ett tjänsteföretag som alla byggföretag faktiskt är. Problemet med säkerheten brukar främst bli lidande ju längre sträckan är mellan uppdragsgivare och entreprenör, som i sin tur anlitar en underleverantör som i sin tur anlitar en underleverantör.

Ju fler led från uppdragsgivare desto mindre säkerhet

Detta märkliga system av uppdrag som går i flera led, leder till att den som i första hand antog uppdraget att få ett arbete utfört, inte längre tycker sig ha ansvaret för säkerheten för dem som i slutändan faktiskt uppför arbetet som uppdraget innebär, nämligen att renovera fasaden eller taket på en fastighet. Inte så sällan kommer den slutliga underleverantören från ett land på Balkan, där arbetarna inte har en susning om vilka rigorösa säkerhetsregler som ska skydda dem som arbetar högt upp i luften på osäkra höjder.

Detta säger lagen om säkra arbetsplatser

Lagen säger att den som vistas högre än 2 meter ovan marken, ska ha byggnadsställningar att arbeta från och ha på hjälm. Byggnadsställningarna ska säkerställa att arbetarna ska kunna forsla byggmaterial på ett säkert sätt, och ska kunna nå de olika nivåerna på huset de arbetar med på för dem säkert sätt.

Allt detta ställer krav på byggnadsställningarna. Dels bör de inte vara för tunga och otympliga att bygga, eller montera ned, dels måste de ju vara så pass säkra och stabila som det krävs av byggnadsställningar. Det får inte ta för lång tid att montera dem och inte heller att ta ner dem. De säkraste byggnadsställningar är enkla men byggda i ett stabilt material som ger maximal säkerhet.

Detta bör du kräva i och med byggställningarna

Det krävs att man kan få de slags byggställningar som ger maximalt skydd för det slags arbete som man ska utföra, vilket ställer krav på flexibilitet i byggställningarna. Det gäller att ha så många val som möjligt. Ibland behöver man bara en byggställning som kräver ett plan som man kan höja och sänka, vid till exempel en fasadrenovering. Någon annan gång måste man ha en hiss på byggställningen som hjälper till att frakta skrymmande material och tunga saker. Ska du själv upp längs fasad eller tak, kanske du enbart behöver en enkel ställning som är stabil och som du kan ställa ifrån dig målarburk och pensel på. Den är helt annorlunda och ställer helt andra krav än en som till exempel en BRF behöver om de renoverar balkonger.

Googla efter byggställningar i din ort

Bor du i Stockholm kan det vara mycket lönt att få tag i en ställning nära din bostad. Googla byggnadsställningar Stockholm, om det är i Stockholm du vill ha tag i byggställningar där, annars googlar du byggnadsställningar och skriver in din egen ort i sökfältet. Fråga alltid först efter offert och referenser. De flesta byggställningsföretag kommer ut och hjälper dig montera byggställningen, och den tjänsten är avdragsgill inom ROT-avdraget.

 

Viktigt med rätt ledarskap vid byggen

14 maj 2018

Att välja rätt företag inför en byggnation är inte helt lätt. Å ena sidan så vill man ha ett högkvalitativt jobb utfört och å andra sidan så vill man betala så lite pengar som det bara är möjligt. Två önskemål som av hävd sällan kommer gående hand i hand utan där devisen om att man får det man betalar för brukar gälla. Väljer du det billigaste byggföretaget du hittar - ja, då är det också troligt att du inte får den kvalitet du förväntar dig.

Här ska vi direkt säga att Rot-avdraget gjort en stor skillnad. Att du som privatperson kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden för en byggnation - med ett tak, per år, på 50.000 kronor - gör en stor skillnad och det gör att du kan gå upp en prisnivå. Rot-avdraget gäller arbetskostnaden. Andra kostnader såsom material, restid för företaget och kostnad för verktyg och utrustning täcks inte.

Det gör att det krävs att företaget du anlitar har en stabil organisation som gör att de kan hålla den tidsplan ni kommit överens om; om så inte sker så sticker kostnaden lätt iväg.

Har arbetsledaren genomfört en ledarskapsutbildning?

Ett bra sätt att ta reda på detta är att se vilken person som ska agera arbetsledare och se hur dennes ledarskap ser ut. Arbetare är sällan bättre än den som håller i taktpinnen och vid ett bygge blir detta extra tydligt.

En dålig ledare organiserar arbetet sämre. Det kan innebära att en elektriker kommer innan allt är förberett, att en plattsättare kommer innan rörmokaren är färdig och att olika material saknas och måste beställas om. Det kan även handla om att arbetslaget saknar respekt för sin arbetsledare; något som gör att man arbetar i sin gene tak och att man heller inte bryr sig nämnvärt om vad deras överordnade gapar om.

En fråga du kan ställa gäller ledarskapsutbildning då vikten av en relevant sådan inte ska underskattas. Många förknippar en ledarskapsutbildning med andra branscher och gärna inom den ekonomiska sektorn. faktum är dock att alla som agerar i en tydlig chef- eller ledarroll har ett behov av att ha deltagit i en ledarskapsutbildning - oavsett om det handlar om ett byggföretag som ska hjälpa dig med att bygga ett nytt hus i Stockholm eller om ett företag inom Försäkringsbranschen.

En ledarskapsutbildning ger fullfjädrade chefer

En ledarskapsutbildning lär nämligen ut hur man hanterar stress, hur man möter sina anställda, hur olika personligheter ska hanteras samt hur både, så att säga, piska och morot kan plockas fram beroende på situation.

En del vill peka på att man föds som ledare. Det stämmer till viss del, men en ledarskapsutbildning är det som slipar till alla hörn och skapar en fullfjädrad sådan. En ledare som du som kund tjänar på och som du ska hålla utkik efter då det är dags att anlita en byggfirma i Stockholm.

Så lång tid kan det ta renovera hela huset

14 maj 2018

Har du nyligen köpt ett hus, eller har ett hus som du tycker behöver renoveras? Då kan det vara en fördel att på ett ungefär ta reda på hur lång tid det kan ta att renovera huset. Det blir lättare då att beräkna kostnaderna för arbete och byggmaterial, framför allt för arbetskostnaden om man vet hur lång tid det kan ta innan allt är klart. Det varierar ju förstås och mycket beror ju på hur slitet de olika sakerna är på huset; som taket. Måste man byta ut alla tegelpannor? Eller bara någon enstaka? Hur gammal är källaren? Måste man dränera kring huset? Behöver man byta ut stammarna i huset? Och så vidare. Därför beräknar vi bara på ett ungefär, hur lång tid det kan ta att renovera ett hus.

Räkna med mellan 3-5 månader 

Grovt räknat, kan du räkna med att hela renoveringen kommer att ta mellan tre till fem månader, om vi tänker oss att du ska renovera allt från grunden, till fasad, och tak. Vi räknar även med att du ska dränera, och att du från början har allt bygglov som är nödvändigt för till exempel renovering av fasaden, och omläggning av taket. Vi räknar också med att du har allt byggmaterial som du behöver och inte behöver vänta på leverans av detta. När du planerar bör du tänka på följande:

1. Ett skydd av huset medan du arbetar med det. Du bör räkna med att det regnar, och har du då öppet taket, eller håller på med fasaden, vill du håll huset någorlunda torrt om du ska kunna fortsätta renovera det, trots störtregn och så vidare.

2. Beräkna ekonomin och sedan lägger du på ordentligt för oförutsedda händelser.

Tid att lägga om taket – mellan 3-4 veckor

Ska du lägga om taket bör du beräkna att det tar en knapp månad, förutsatt at hantverkarna kommer i tid och arbetar när de ska. Säg att du har cirka 120-130 kvadratmeter stort tak (vilket är vanlig storlek på en medelstor villa). Då tar nedmontering, plus lagning av någon takstol, plus taksättnignen cirka 3-4 veckor, förutsatt att det är två hantverkare som gör arbetet. Räkna med att man kan behöva laga både under- och yttertak.

Dränera kring husgrunden – 1-2 veckor

Är det mer än 25 år sedan någon dränerade huset, bör du göra det. Säg att du behärskar en grävskopa själv och kan hyra en traktor med grävskopa. Då tar bearbetningen av marken och att efteråt återställa marken cirka 1-2 veckor. När allt är uppgrävt, bör man lägga nya dräneringsrör. Lägg först ett dränerande lager, och isoleringsskivor mot själva husgrunden. Fyll sedan med grus och jordlager. Marken bör slutta snett från huset för att vattnet ska rinna bort från huset.

Byta fasad och tilläggsisolera – 2 veckor

När man ändå ska arbeta med fasaden, är det lika bra att passa på att byta underlagsskivor och isolera fasaden bättre. Har du ett 120-130 kvadratmeter stort hus tar det cirka 2 veckor innan allt är klart.

Måla om fasaden

Efter att fasaden har fått en ny panel, eller fått en ny fasad av något annat byggmaterial, brukar man måla om huset. Det behöver ju inte göras ifall man bygger fasaden med tegel eller skivor. Då är de redan färdig målade. Eller så kanske man vill måla om även teglet. Att måla om 120-130 kvadratmeter stort hus tar mellan 1-2 veckor.

Byta fönster – 4 timmar per fönster

Är det en professionell hantverkare som byter fönster, går det mycket snabbt. Har du alla fönster på plats, tar det cirka 4 timmar per fönster. Räknar man med ett heltidsjobb på 8 timmar per dag, blir det 2 fönster per dag. Säg att du har fyra fönster på varje husgavel, blir det 16 fönster gånger 4 dagar. Har du samma antal och har ett tvåvåningshus, tar det alltså drygt en vecka att byta ut alla fönster.

Renovera badrum – 2-3 veckor

Säg att du har ett litet badrum på 5 kvadratmeter yta. Då tar renoveringen cirka 2-3 veckor då räknar vi med en hel renovering, från ytskikt med keramik och byte av golvbrunn.

Renovera kök – 1-3 veckor

Här räknar vi med att du vill byta ut allt i köket; från golvet till kakla om väggarna. Planera först innan hantverkarna sätter igång. Det kan vara bra att tänka igenom hur du vill ha det nyrenoverade köket. Kanske du kommer på bättre funktioner genom att ändra på inredningen?

Anlita proffsen för jobbet

Alla dessa beräkningar grundar sig på att du anlitar professionella hantverkare. Vi har inte räknat med att du själv ska göra jobbet. Om du gör det själv och anlitar kanske en och annan hantverkare kan du själv påverka arbetstakten. Kanske kan du få fler som arbetar både inomhus och utomhus samtidigt. Särskilt i Stockholm är det lätt att få tag i professionella hantverkare. I Stockholm finns det minst 5.000 byggföretag, om inte ännu fler, kanske 6.000 byggfirmor att välja mellan. Alla är ju inte inriktade på just det du kanske föredrar, men hur i all världen ska man kunna välja rätt i denna djungel av byggfirmor. Här rekommenderar vi att du väljer ut dem systematiskt. Googla byggfirma Stockholm, be sedan några av dem du får upp på nätet om offert och referenser. Jämför dem sedan mot varandra.

← Äldre inlägg