Behöver man söka bygglov för en fasadrenovering?

Bygglov krävs generellt vid tillbyggnad och stora ombyggnationer. Men behöver man söka bygglov för en fasadrenovering?

Det är flera faktorer som påverkar om bygglov krävs vid en fasadrenovering eller inte. Främst handlar det om renoveringen ändrar byggnadens utseende eller funktion. Men det finns även annan att ta hänsyn till. 

Inom detaljplanerat område

Bygglov krävs i betydligt större utsträckning inom detaljplanerat område än utanför dessa områden. Bor du i tätbebyggt område bör du alltså kontrollera kravet på bygglov extra. 

Bygglov krävs vid:

  • Färgändring

Om färgen ändras på fasaden anses detta ändra ”bostadens utseende” vilket därmed kräver bygglov. Så länge du målar om i exakt samma kulör är det ingen fara. Men se då till att det är exakt samma och inte bara ”något som liknar nuvarande kulör”.

  • Byte av fasad

Ska fasadbeklädnaden bytas kommer även detta ändra utseendet. Detta även om man använder exakt lika material som tidigare. Det bästa är att ansöka och skulle kommunen anse att bygglov inte krävs kommer detta att anges. 

  • Byte av tak

I likhet med att fasadbeklädnad kräver bygglov så gäller samma sak för byte av tak. Är det enbart en renovering, som förbättrar nuvarande konstruktion, behövs inte bygglov. Här kan det däremot skapas en tolkningsfråga. Var går gränsen för renovering och ny beklädnad?

  • Annat som påverkar dess yttre utseende

Generellt gäller att alla renoveringar som ”avsevärt påverkar byggnadens utseende” kräver bygglov. Det är inte helt lätt att som privatperson veta var gränsen går mellan att renoveringen påverkar eller avsevärt påverkar. Därför är det bäst att kontakta kommunen vid alla renoveringar som påverkar bostadens yttre utseende. 

Vad är väsentlig ändring?

Boverket anger att det inte generellt går att säga vad som räknas som väsentlig ändring. Det krävs helt enkelt en bedömning för varje enskilt fall. Det man ser på är om ändringen påverkar byggnadens alternativt områdets karaktär. Därmed påverkas beslutet även av byggnadens omgivning med andra byggnader. Omgivning kan ha en ”tidstypisk” design vilket då innebär att eventuellt renovering även måste ske med denna inriktning. 

Man ser även på helheten. En minimal ändring i kulören kan tyckas vara en mycket liten ändring. Men man ser inte enbart på kulörändringen utan hur hela byggnaden påverkas av denna ändring och detta i förhållande till omgivningen. Skulle det exempelvis stå byggnader precis bredvid med den gamla kulören kommer skillnaden att synas mycket tydligt. 

Kontakta ALLTID kommunen vid frågor kring bygglov. Att börja renovera utan att ha godkänd ansökan kan bli mycket dyrköpt.

22 Feb 2020