Rationella beslut med geoteknisk undersökning

Markanläggningar och annan byggnation baseras på geoteknisk undersökning. Utan sådan skulle fel beslut kunna tas rörande material såväl som metoder. Välj därför affärspartner noga.

Att skiftande typer av markförhållanden ger olika förutsättningar då man ska bygga är knappast några sensationella nyheter för någon som arbetat inom byggbranschen ett tag. Urberg uppför sig annorlunda som underlag än leråker, föga förvånande. Det förstnämnda är hårt men pålitligt, det andra alternativet behöver pålning.

Med tanke på detta är det föga förvånande att man lägger stor vikt vid de resultat man får fram via en geoteknisk undersökning. Både grund, övrigt material och arbetsmetoder påverkas. Alla måste kunna lita på att det färdiga resultatet blir stabilt och fungerar i många långa år in i framtiden.

Geoteknisk undersökning ger svaren

En markanläggning i form av en vägsträcka ställer annorlunda krav på underlag än en fastighet för lägenhetsboende eller en affärsbyggnad. I det första fallet har vi en anläggning som belastas ständigt med rörliga föremål med relativt liten tyngd. I andra fallet kommer stor tyngd att belasta konstant men ingen rörelse förekommer. Undersökningen säger alltid vilka markförhållanden vi har att handskas med.

Byggmetoder och material kan anpassas till de unika förhållanden som råder. Med detta följer att all planering kan göras på ett mer rationellt och ekonomiskt sätt. Material, personal och maskinutrustning kan bokas och användas effektivt. Resultaten kommer att bli därefter. När byggnationen har kunnat anpassas blir resultaten väldigt mycket bättre.

Geoteknisk undersökning är en självklar del av modern byggteknik. Välj rätt affärspartner. Läs mer om geoteknisk undersökning på denna sajt: geotekniskundersökning.se

9 Dec 2021