Säkerhet och god arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Enligt arbetsmiljöverket, som är den svenska myndighet som ansvarar för arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete på svenska arbetsplatser, är olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar dubbelt så vanliga bland människor som jobbar i byggbranschen jämfört med människor i andra yrken. Som byggnadsarbetare är man alltså ständigt utsatt för en högre risk, något som kan vara stressigt i sig själv. Till det läggs höga ljud, tunga lyft och utsattheten för väder och vind.

Följaktligen är det av största vikt att säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser sköts minutiöst och att så mycket som möjligt görs för att undvika olyckor, och ge dem som jobbar på ett bygge så drägliga arbetsvillkor som möjligt. De byggherrar och byggarbetsplatssamordnare som jobbar med säkerheten har mycket att ansvara för och måste förbereda sig noga inför en byggstart så att de kan peka ut de risker som finns vid ett bygge och vidta lämpliga åtgärder.

Att peka ut risker och undvika olyckor

På en byggarbetsplats är det arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för säkerheten, men ofta överlåts ansvaret till en byggledare på plats. Det är dock viktigt på ett bygge att alla tänker på säkerheten och tillsammans ansvarar för att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt. Om vissa struntar i säkerheten och riskerar andras liv och hälsa spelar det ingen roll hur mycket man har förberett sig.

En viktig del i säkerhetsarbetet är komforten för de som jobbar. Byggen sker i så gott som alla väder och det är viktigt att det finns omklädningsrum, värmestugor och dylikt så att de som jobbar på bygget inte blir nedkylda eller omtöcknade och får sämre koncentrationsförmåga, vilket i sin tur leder till högre risk för olyckor.

Väderskydd för att skapa bättre arbetsklimat

På senare tid har det blivit allt vanligare att byggherren väljer att sätta upp ordentliga väderskydd runt huskropparna, vare sig det gäller renovering, ombyggnader eller nybyggnationer. Med ett väderskydd görs mycket för att skydda arbetarnas hälsa och de jobbar under betydligt drägligare förhållanden. Ett väderskydd skyddar mot köld, regn, blåst och snö och betyder väldigt mycket för arbetsmiljön.

Varje väderskydd byggs specifikt för bygget och anpassas efter huset. Det finns flera olika typer av väderskydd, vissa har tak och andra är enklare lösningar som täcker enbart väggarna. På insidan av väderskyddet står byggnadsställningarna där byggarna jobbar. Ett väderskydd kan kombineras med en värmeskydd vid kall väderlek, vilket gör att temperaturen på byggställningen blir behaglig. Läs mer om väderskydd på: väderskyddsverige.se.

Checklistor och utbildning

Alla som jobbar på en byggarbetsplats ska ha utbildning i de maskiner som ska hanteras. Det räcker inte med en muntlig förklaring från en kollega, utan kunskaperna ska testas innan arbetet sätter igång. För varje maskin finns en checklista som alltid ska följas. Om en olycka inträffar med en maskin ska det finnas en checklista för vad som ska göras.

Det är också viktigt att med jämna mellanrum ha genomgångar och se hur mycket av säkerhetstänket som är förankrat hos byggarna. Kunskap är en färskvara och börjar man slira på säkerheten är det lätt att det blir en dålig vana.

Tunga lyft och buller

Alla byggarbetare ska kunna lyfta på ett ergonomiskt riktigt sätt, även för detta kan det krävas utbildning. När man är ung och stark lyfter man kanske lite hur som helst, men det straffar sig alltid i längden och man får tillbaka ett dåligt beteende i form av ryggsmärtor och förslitningsskador när man blir äldre.

Att slarva med hörselskydden är ett annat vanligt avsteg från säkerhetsbestämmelserna, något som kan orsaka tinnitus eller andra hörselskador med åren. Det bedrägliga med arbetsmiljöskador är att de ofta kommer smygande, något som gör det extra viktigt att alla tänker på säkerheten, trots att det ibland kan kännas överdrivet och onödigt.

17 Mar 2018