Tänk på taksäkerheten

Oavsett om arbetet utförs på ett hus i Stockholm, Malmö eller Umeå bör taksäkerheten tas i beaktande. I större städer som Stockholm bör det kanske finnas en större medvetenhet kring taksäkerhet, då fler arbeten totalt sett görs på höga tak. Det här är inte bara råd och rekommendationer – utan lag. Arbetsmiljölagen säger att husägaren måste göra allt för att undvika olycksfall och ohälsa när ett arbete ska utföras på taket. Samtidigt spelar just rekommendationer visserligen en stor roll i hur säkerhetens ska anordnas rent praktiskt.

Framför allt är det fyra viktiga frågor man bör ställa sig innan ett takarbete:

  • Är det lätt att, på ett säkert sätt, ta sig upp på taket?
  • Går det att förflytta sig på ett säkert sätt uppe på taket?
  • Är det möjligt att arbeta på ett säkert sätt uppe på taket?
  • Finns det risk för ras från taket?

Husägaren har ett stort ansvar

Det är upp till husägaren att se till att frågorna ovan är besvarade på ett bra sätt. Till exempel bör det finnas säkerhetsanordningar som dessutom måste underhållas med jämna mellanrum. Under ett bygge är det byggherren som är ansvarig för att se till att alla regler och föreskrifter kring taksäkerhet följs ordentligt. Om du behöver hitta någon som kan hjälpa dig med taksäkerheten så läs mer.

Höjden avgörande för krav på säkerheten

Med vilka säkerhetsanordningar huset ska utrustas beror i hög grad på höjden. Om husets fasad är högst fyra meter, har en taklutning som är flackare än 45 grader och ett avstånd på mindre än en meter till skorstenen bör taksteg monteras. Dock skall det också monteras en förankringsanordning för säkerhetslina i anslutning till takstegen.

För hus där fasadhöjden är mellan fyra och åtta meter hög, gäller lite andra regler. Om taklutningen är större än ungefär sex grader och avståndet till skorstenen är över en meter, bör man ha en fast monterad fasadstege med fallskydd. På taket ske det även finnas en fast monterad takstege och gångbrygga fram till skorstenen eller annan installation på taket som kräver underhåll. Det senare påträffas ofta i större städer som Stockholm, där taklutningen är stark och fasaderna är höga. Givetvis är det inte bara i Stockholm detta påträffas, utan i städer över hela landet.

Akta dig för halka

Det finns i princip alltid halkrisk på ett tak, även om lutningen är väldigt svag. Något som hjälper mot halka är just takstegar och gångbryggor, även om takets lutning alltså är liten. Dessutom bör alla, som vanligt, använda sig av personlig fallskyddsutrustning. Det bör finnas ordentliga anordningar på taket som falldämparna kan fästas i.

Så säger Boverket

Boverket säger att taket ska ha ”skäligt skydd” mot halkning samt att det ska utformas på så sätt att risken att gå igenom takets yta är begränsad. Likaså ska det finnas skydds- och tillträdesanordningar som står i BBR 2008. De ska också ha en tillräcklig hållfasthet, styvhet samt vara tillverkade av ett tillräckligt beständigt material. Vidare säger de att anordningar där falldämparna ska fästas skall ha hålla så pass bra att säkerhet är garanterad vid fall. Dessa krav på beständighet och hållfasthet ska också appliceras på infästningar vid dylika installationer.

13 Jun 2017