Viktigt med fungerande ventilationssystem

Människor, maskiner och material tillför kontinuerlig vattenånga, partiklar och gaser till inomhusluften. Ett bra ventilationssystem tar bort lukt, matos och skadlig gas från byggnadsmaterial och hindrar fuktrelaterat mögel och liknande. Ventileras inte fukten bort så kan man få kondens som i första skede visar sig på kalla ytor som fönster och kallvattenledningar och sedan kan kondensen till och med dyka upp på väggar och möbler, vilket man vill undvika.

Dålig ventilation- hälsorisk framförallt för barnen

Särskilt för små barn är ett bra ventilationssystem viktigt då de är mer känsliga för dålig lukt och mögel än vuxna. För barnens del är det således större risk att de utvecklar allergier, allergier som kan sätta livslånga spår av just dålig lukt och mögel som kan finnas i huset. Det kan skapa mögel på ytor och inredning om det är högre luftfuktighet under lång tid. Fönster och konstruktioner kan både få ytliga och inre skador av möglet och rötan. Av den anledningen är det av stor betydelse vilket ventilationssystem man väljer med den risken som kan medföljas för fuktrelaterade skador på huset och människors hälsa likaså.

Ur hälsosynpunkt så är det särskilt viktigt att ventilationssystemet är tillräcklig i sovrummen. För att fukten inte ska orsaka kondens och risk för mögel- och rötskador ska ett bra ventilationssystem fungera så att det blir ett svagt invändigt undertryck. För att möjligheterna ska finnas att forsla bort förorenad luft och tillföra ren luft behövs alltså en effektiv ventilation som förhindrar den förorenade luften. I ett flertal fall också till exempel på grund av pollen så behövs även inkommande uteluft renas innan den berikar luften inomhus.

Ventilationssystem för villor

Självdragsventilation innebär att de krafterna i skorstenen skapar ett undertryck i huset, vilket gör att utomhusluften sugs in genom husets väggventiler eller via spaltventiler i fönstrena. Frisk luft värms upp när den kommer in och stiger uppåt som en varmluftsballong. Villor kan även förses med ett förstärkt självdrag , med en aspirator genom att på toppen av skorstenen eller ventilationshuven ha installerat till exempel en rund så kallad fläktboll som har i uppgift att suga ut luften ur huset. 

Mekanisk ventilation är den andra formen där luftväxlingen av inomhusluften sker med hjälp av fläktar som är elektriska. Ett exempel på en mekanisk ventilation är en så kallad frånluftsventilation där systemet suger luften ut ur huset och fläkten skapar ett undertryck och utomhusluften söker sig automatiskt in i huset via ventiler och andra otätheter. Den friska luften som kommer utifrån kommer in filtrerad till husets olika rum samtidigt som den använda luften ventilaras ut.

28 Jul 2017